Úrad vlády SR

úrady Slovenskej republiky

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Okrem toho Úrad vlády kontroluje i plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh predsedu vlády a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci Úradu vlády, ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vláda. Vedúceho úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho úradu (okrem vecí, ktoré si vedúci úradu vyhradil). Zástupcu vedúceho úrady vlády menuje a odvoláva vedúci úradu vlády. Ďalšími významnými funkciami na Úrade vlády sú vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ oboru, vedúci oddelenia. Od roku 2010 zastáva funkciu vedúceho úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Sídlom úradu vlády je Letný arcibiskupský palác. Palác pôvodne slúžil ako renesančné sídlo ostrihomských arcibiskpov. V rokoch 1761 – 1765 bol prestavaný do neskoršej barokovej podoby. V areáli sa nachádza Lippayovská záhrada zo 1. storočia.

Úrad vlády SR sídli v Bratislave, na námestí slobody 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2 /Fax: 02 / 5249 7595
Emailový kontakt: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka : http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústredným orgánom štátnej správy Českej republiky. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády. Úřad vlády ČR bezprostredne zaisťuje podmienky pre prácu odborných útvarov predsedu vlády a členov vlády, organizačne začlenených do jeho štruktúry.

Medzi orgány, ktorých chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patrí napríklad Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva. Úřad vlády ČR taktiež spravuje niekoľko reprezentačných objektov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ako Kramářová vila, Hrzanský palác či vila bývalého prezidenta Edvarda Beneša v Sezimově Ústí. Tieto objekty sú prevažne využívané pre zasadania vlády, pracovné jednania či ubytovanie zahraničných delegácií na najvyššej úrovni.

Úřad vlády ČR sídli spolu s vládou ČR v novobarokovej budove známej pod názvom Strakova akademie. Po dokončení tejto stavby v roku 1896, slúžila budova ako študentský internát pre synov šlachtických rodín. Od roku 1993 je Strakova akademie sídlom vlády Českej republiky. Úřad vlády ČR poriada v tejto budove exkurzie pre školákov, ale i pre verejnosť.

Činnosť úradu riadi vedúci Úřadu vlády, ktorého menuje a odvoláva vláda. Od roku 2010 túto funkciu zastáva Ing. Lubomír Poul.

Úřad vlády ČR sídli v Prahe 1 – Malá strana, na nábreží Edvarda Beneše 4.
Telefonický kontakt: 224 002 111
Fax: 257 531 283
Internetová stránka: www.vlada.cz

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky sa nachádza na Námestí slobody 1 v Bratislave. Úrad vlády je ústredný organ štátnej správy a rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.

Úlohou úradu je najmä:

 • kontrola plnenia úloh štátnej správy
 • na základe rozhodnutia vlády vykonávať kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu
 • kontrola a ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • kontrola prešetrovania a vybavovanie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie petícií v orgánoch verejnej správy
 • koordinácia kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
 • usmerňovanie orgánov verejnej správy pri kontrole úloh spojených s výkonom štátnej správy
 • napomáhanie realizácie zákonodarnej iniciatívy vlády
 • zabezpečovanie správy, prevádzky a rozvoja Govnetu
 • zabezpečovanie prevádzky a dostupnosti Ústredného portálu verejnej správy
 • spravovanie a prevádzka národného portálu slovensko.sk
 • koordinácia prípravy a monitoring zahraničnej finančnej pomoci a jej využitie
 • koordinácia a riadenie Operačného programu Informatizácie spoločnosti
 • plnenie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie
 • identifikácia a notifikácia zákonov, do ktorých bola vykonaná transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie
 • koordinácia činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
 • zabezpečovanie činnosti Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
 • zabezpečovanie činnosti sekretariátu poradných orgánov vlády
 • vytváranie podmienok pre plnenie úloh splnomocnencov vlády, ktorí sú začlenení v úrade
Vložil Úrad vlády | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády dotácie

Úrad vlády každoročne poskytuje mnoho dotácií. O dotáciách rozhoduje najmenej trojčlenná komisia, ktorá sa skladá z  predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie. Členovia komisie sú vymenúvaný na návrh vedúceho úradu vlády alebo podpredsedu vlády. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácií práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií nájdete v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/148_vyhlaska-c-21-zz-uv-sr.pdf .

Zákon o poskytovaní dotácií je dostupný v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/149_zakon-c-524-zz.pdf. Podľa zákona je dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády možno poskytnúť na zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ochranu a podporu základných práv a slobôd, podporu národných kultúrnych pamiatok, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a podobne.

K nahliadnutiu je i zoznam dotácií udelených v roku 2011 http://www.vlada.gov.sk/data/files/1254_cerpanie-dotacii-z-rpv-k-18082011.pdf . Z odkazu je patrné, že veľká časť dotácií v uplynulom roku bola poskytnutá najmä na školstvo, zdravotníctvo, rekonštrukciu historických budov, na škody spôsobené povodňami a podobne

Na stránke Úradu vlády http://www.vlada.gov.sk/ je možné nájsť i ďalšie informácie spojené s dotáciami.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády Deň otvorených dverí

Úrad vlády usporiadáva deň otvorených dverí pre širokú verejnosť. Posledný deň otvorených dverí sa konal 1.septembra 2011 pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Návštevníkom bola sprostredkovaná nová i historická budova Úradu vlády, ako i bývalá Lippayova záhrada. Súčasťou bohatého programu bola i autogramiáda členov vlády.

Návštevníci si mohli prezrieť reprezentačné a rokovacie priestory bývalého Letného arcibiskupského paláca, Zrkadlovú sálu, ktorá slúži ako rokovacia a ceremoniálna miestnosť, Kaplnku Nepoškvrneného počatia Panny Márie či repliku Ústavy Slovenskej republiky.

Pokiaľ máte záujem o prehliadku budovy a priestorov Úradu vlády, môžete si dohodnúť exkurziu prostredníctvom internetového formulára http://www.vlada.gov.sk/ziadost-o-exkurziu/ . Exkurzie sú určené pre skupiny a exkurzie je možné realizovať len v piatok. Súčasťou exkurzie je i sprievod spojený s výkladom, ktorý zabezpečujú pracovníci informačného centra Úradu vlády SR.

Prehliadka začína vo vstupnej hale historického paláca a pokračuje prehliadkou kaplnky, ktorá je spojená s výkladom o jej histórií (navštíviť kaplnku môžete i každú stredu, kedže sa tu konajú celebrované omše, ktoré sú prístupné verejnosti). Prehliadka ďalej pokračuje návštevou Zrkadlovej sály, troch salónikov – žltého, zeleného a ružového a  novej budovy Úradu vlády SR. V novej budove uvidíte miestnosť, kde zasadal vládny kabinet.

Ďalšie podrobné informácie o Úrade vlády a o histórií paláca sú dostupné na stránke www.vlada.gov.sk.

Vložil Úrad vlády | Štítek | Zanechať komentár

Úrad vlády online

Úrad vlády má oficiálnu internetovú stránku www.vlada.gov.sk.

Na tejto stránke nájdete napríklad podrobné informácie o vláde SR. Nachádza sa tu zoznam členov vlády, informácie z rokovaní, programové vyhlásenia na funkčné obdobie vlády, históriu vlád SR a ďalšie informácie.

Na internetovej stránke sú k dispozícií i informácie o súčasnom vedúcom Úradu vlády i o jeho predchodcoch. Taktiež sú tu informácie o nomináciach a obsadení vedúcich postov na Úrade vlády.

Možno tu nájsť i tlačové správy a oznamy, vyhlásenia a stanoviská, informácie z tlačových konferencií, prejavy a príhovory, rozhovory či formulár so žiadosťou o rozhovor.

Z informačného servisu sú k nahliadnutiu informácie o verejnom obstarávaní, centrálny register zmlúv, objednávky, faktúry, ponuka práce atď.

V kolónke kontakty okrem uverejnených základných kontaktov na Úrad vlády, nájdete i informácie o exkurziách v budove Úradu vlády, výstavách, konferenciách či o kaplnke a záhrade Úradu vlády.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády podateľňa

Podateľňa Úradu vlády sa nachádza v budove Úradu vlády v Bratislave na Námestí slobody 1.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Utorok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Streda: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Štvrtok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Piatok: 8.00-11.45, 12.15-15.00

Podateľňa príjma i poštu a to každý pracovný deň v uvedenom pracovnom čase.

Telefónny kontakt na Úrad vlády je: : 02 / 5729 5111

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády výzvy

Úrad vlády na svojej internetovej stránke pravidelne uverejňuje výzvy. Aktuálne výzvy sú k dispozícií tu: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Archív výziev nájdete na tomto odkaze: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešných uchádzačom. K aktuálne prebiehajúcim výzvam je k dispozícií i metodické usmernenie.

Vložil Úrad vlády online | Štítek | Zanechať komentár

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený v roku 2004 a jeho hlavnou úlohou je vykonávať dohľad nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením. Je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. Taktiež prideľuje kódy lekárom a poskytovateĺom zdravotnej starostlivosti, vedie centrálny register poistencov, zoznam platiteľov poistného a vykonáva toxikologické vyšetrenia.

Orgány úradu sú predseda, správna rada a dozorná rada. Predseda úradu je štatuárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenováva  a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov, pričom výkon funkcie je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu MUDr. Ján Gajdoš.

Na úrad sa môže občan obrátiť v prípade, že má podozrenie, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo iné počínanie ošetrujúceho zdravotného pracovníka bolo nesprávne. V takomto prípade má občan právo žiadať o nápravu. Táto žiadosť sa podáva písomne. Taktiež úrad vybavuje podania súvisiace s verejným zdravotným poistením, ako je činnosť zdravotnej poisťovne, zákonnosť postupu zdravotnej poisťovne v procese prepoistenia poistenca a a podobne.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sídli v Bratislave, na ulici Žellova 2. Pobočky má i v Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a v Prešove.

Viac informácií o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je dostupných na stránke www.udzs.sk.

Vložil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je  štátny orgán, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických pri spracúvaní ich osobných údajov. V jeho kompetencii je najmä kontrola spracovania osobných údajov v informačných systémoch, vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, podávanie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní pri podozrení, že ide o trestný čin, priebežné sledovanie stavu ochrany osobných údajov a podobne.

V čele úrad pôsobí predseda. V súčastnosti je ním Mgr. Gyula Veszelei.

Oprávnenia a kompetencie predsedu úradu, podpredsedu úradu, vrchného inšpektora a ostatných inšpektorov sú nasledovné:
Uvedené osoby sú oprávnené:

 • vstupovať na pozemky, do budov alebo miestností prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • vyžadovať od prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich zamestnancov poskytnutie dokladov, písomností, vyjadrení a informácií a ďalších materiálov potrebných na výkon kontroly
 • požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie ku kontrolovaným a súvisiacim skutočnostiam
 • vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby
 • vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly
 • overovať totožnosť kontrolovaných osôb a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sídli v Bratislave, na ulici Odborárske námestie 3.

Bližšie informácie o Úrade na ochranu osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke www. dataprotection.gov.sk .

Vložil Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky | Štítek , , | Zanechať komentár