úrady Slovenskej republiky

Archív kategórií: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je  štátny orgán, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických pri spracúvaní ich osobných údajov. V jeho kompetencii je najmä kontrola spracovania osobných údajov v informačných systémoch, vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, podávanie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní pri podozrení, že ide o trestný čin, priebežné sledovanie stavu ochrany osobných údajov a podobne.

V čele úrad pôsobí predseda. V súčastnosti je ním Mgr. Gyula Veszelei.

Oprávnenia a kompetencie predsedu úradu, podpredsedu úradu, vrchného inšpektora a ostatných inšpektorov sú nasledovné:
Uvedené osoby sú oprávnené:

  • vstupovať na pozemky, do budov alebo miestností prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • vyžadovať od prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich zamestnancov poskytnutie dokladov, písomností, vyjadrení a informácií a ďalších materiálov potrebných na výkon kontroly
  • požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie ku kontrolovaným a súvisiacim skutočnostiam
  • vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby
  • vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly
  • overovať totožnosť kontrolovaných osôb a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sídli v Bratislave, na ulici Odborárske námestie 3.

Bližšie informácie o Úrade na ochranu osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke www. dataprotection.gov.sk .

Vložil Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky | Štítek , , | Zanechať komentár