úrady Slovenskej republiky

Archív kategórií: Úrad vlády

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Okrem toho Úrad vlády kontroluje i plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh predsedu vlády a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci Úradu vlády, ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vláda. Vedúceho úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho úradu (okrem vecí, ktoré si vedúci úradu vyhradil). Zástupcu vedúceho úrady vlády menuje a odvoláva vedúci úradu vlády. Ďalšími významnými funkciami na Úrade vlády sú vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ oboru, vedúci oddelenia. Od roku 2010 zastáva funkciu vedúceho úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Sídlom úradu vlády je Letný arcibiskupský palác. Palác pôvodne slúžil ako renesančné sídlo ostrihomských arcibiskpov. V rokoch 1761 – 1765 bol prestavaný do neskoršej barokovej podoby. V areáli sa nachádza Lippayovská záhrada zo 1. storočia.

Úrad vlády SR sídli v Bratislave, na námestí slobody 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2 /Fax: 02 / 5249 7595
Emailový kontakt: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka : http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústredným orgánom štátnej správy Českej republiky. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády. Úřad vlády ČR bezprostredne zaisťuje podmienky pre prácu odborných útvarov predsedu vlády a členov vlády, organizačne začlenených do jeho štruktúry.

Medzi orgány, ktorých chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patrí napríklad Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva. Úřad vlády ČR taktiež spravuje niekoľko reprezentačných objektov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ako Kramářová vila, Hrzanský palác či vila bývalého prezidenta Edvarda Beneša v Sezimově Ústí. Tieto objekty sú prevažne využívané pre zasadania vlády, pracovné jednania či ubytovanie zahraničných delegácií na najvyššej úrovni.

Úřad vlády ČR sídli spolu s vládou ČR v novobarokovej budove známej pod názvom Strakova akademie. Po dokončení tejto stavby v roku 1896, slúžila budova ako študentský internát pre synov šlachtických rodín. Od roku 1993 je Strakova akademie sídlom vlády Českej republiky. Úřad vlády ČR poriada v tejto budove exkurzie pre školákov, ale i pre verejnosť.

Činnosť úradu riadi vedúci Úřadu vlády, ktorého menuje a odvoláva vláda. Od roku 2010 túto funkciu zastáva Ing. Lubomír Poul.

Úřad vlády ČR sídli v Prahe 1 – Malá strana, na nábreží Edvarda Beneše 4.
Telefonický kontakt: 224 002 111
Fax: 257 531 283
Internetová stránka: www.vlada.cz

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky sa nachádza na Námestí slobody 1 v Bratislave. Úrad vlády je ústredný organ štátnej správy a rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.

Úlohou úradu je najmä:

 • kontrola plnenia úloh štátnej správy
 • na základe rozhodnutia vlády vykonávať kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu
 • kontrola a ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • kontrola prešetrovania a vybavovanie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie petícií v orgánoch verejnej správy
 • koordinácia kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
 • usmerňovanie orgánov verejnej správy pri kontrole úloh spojených s výkonom štátnej správy
 • napomáhanie realizácie zákonodarnej iniciatívy vlády
 • zabezpečovanie správy, prevádzky a rozvoja Govnetu
 • zabezpečovanie prevádzky a dostupnosti Ústredného portálu verejnej správy
 • spravovanie a prevádzka národného portálu slovensko.sk
 • koordinácia prípravy a monitoring zahraničnej finančnej pomoci a jej využitie
 • koordinácia a riadenie Operačného programu Informatizácie spoločnosti
 • plnenie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie
 • identifikácia a notifikácia zákonov, do ktorých bola vykonaná transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie
 • koordinácia činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
 • zabezpečovanie činnosti Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
 • zabezpečovanie činnosti sekretariátu poradných orgánov vlády
 • vytváranie podmienok pre plnenie úloh splnomocnencov vlády, ktorí sú začlenení v úrade
Vložil Úrad vlády | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády Deň otvorených dverí

Úrad vlády usporiadáva deň otvorených dverí pre širokú verejnosť. Posledný deň otvorených dverí sa konal 1.septembra 2011 pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Návštevníkom bola sprostredkovaná nová i historická budova Úradu vlády, ako i bývalá Lippayova záhrada. Súčasťou bohatého programu bola i autogramiáda členov vlády.

Návštevníci si mohli prezrieť reprezentačné a rokovacie priestory bývalého Letného arcibiskupského paláca, Zrkadlovú sálu, ktorá slúži ako rokovacia a ceremoniálna miestnosť, Kaplnku Nepoškvrneného počatia Panny Márie či repliku Ústavy Slovenskej republiky.

Pokiaľ máte záujem o prehliadku budovy a priestorov Úradu vlády, môžete si dohodnúť exkurziu prostredníctvom internetového formulára http://www.vlada.gov.sk/ziadost-o-exkurziu/ . Exkurzie sú určené pre skupiny a exkurzie je možné realizovať len v piatok. Súčasťou exkurzie je i sprievod spojený s výkladom, ktorý zabezpečujú pracovníci informačného centra Úradu vlády SR.

Prehliadka začína vo vstupnej hale historického paláca a pokračuje prehliadkou kaplnky, ktorá je spojená s výkladom o jej histórií (navštíviť kaplnku môžete i každú stredu, kedže sa tu konajú celebrované omše, ktoré sú prístupné verejnosti). Prehliadka ďalej pokračuje návštevou Zrkadlovej sály, troch salónikov – žltého, zeleného a ružového a  novej budovy Úradu vlády SR. V novej budove uvidíte miestnosť, kde zasadal vládny kabinet.

Ďalšie podrobné informácie o Úrade vlády a o histórií paláca sú dostupné na stránke www.vlada.gov.sk.

Vložil Úrad vlády | Štítek | Zanechať komentár

Základné kontakty, Úrad vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním jej činnosti. V súčastnosti je vedúcim Úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD. Túto funkciu zastáva od 9.júla 2010.

Úrad vlády sídli na ulici Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2/ Fax: 02 / 5249 7595
E-mailová adresa: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka: http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár