úrady Slovenskej republiky

Archív kategórií: Úrad vlády online

Úrad vlády dotácie

Úrad vlády každoročne poskytuje mnoho dotácií. O dotáciách rozhoduje najmenej trojčlenná komisia, ktorá sa skladá z  predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie. Členovia komisie sú vymenúvaný na návrh vedúceho úradu vlády alebo podpredsedu vlády. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácií práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií nájdete v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/148_vyhlaska-c-21-zz-uv-sr.pdf .

Zákon o poskytovaní dotácií je dostupný v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/149_zakon-c-524-zz.pdf. Podľa zákona je dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády možno poskytnúť na zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ochranu a podporu základných práv a slobôd, podporu národných kultúrnych pamiatok, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a podobne.

K nahliadnutiu je i zoznam dotácií udelených v roku 2011 http://www.vlada.gov.sk/data/files/1254_cerpanie-dotacii-z-rpv-k-18082011.pdf . Z odkazu je patrné, že veľká časť dotácií v uplynulom roku bola poskytnutá najmä na školstvo, zdravotníctvo, rekonštrukciu historických budov, na škody spôsobené povodňami a podobne

Na stránke Úradu vlády http://www.vlada.gov.sk/ je možné nájsť i ďalšie informácie spojené s dotáciami.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády online

Úrad vlády má oficiálnu internetovú stránku www.vlada.gov.sk.

Na tejto stránke nájdete napríklad podrobné informácie o vláde SR. Nachádza sa tu zoznam členov vlády, informácie z rokovaní, programové vyhlásenia na funkčné obdobie vlády, históriu vlád SR a ďalšie informácie.

Na internetovej stránke sú k dispozícií i informácie o súčasnom vedúcom Úradu vlády i o jeho predchodcoch. Taktiež sú tu informácie o nomináciach a obsadení vedúcich postov na Úrade vlády.

Možno tu nájsť i tlačové správy a oznamy, vyhlásenia a stanoviská, informácie z tlačových konferencií, prejavy a príhovory, rozhovory či formulár so žiadosťou o rozhovor.

Z informačného servisu sú k nahliadnutiu informácie o verejnom obstarávaní, centrálny register zmlúv, objednávky, faktúry, ponuka práce atď.

V kolónke kontakty okrem uverejnených základných kontaktov na Úrad vlády, nájdete i informácie o exkurziách v budove Úradu vlády, výstavách, konferenciách či o kaplnke a záhrade Úradu vlády.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády podateľňa

Podateľňa Úradu vlády sa nachádza v budove Úradu vlády v Bratislave na Námestí slobody 1.

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Utorok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Streda: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Štvrtok: 8.00-11.45, 12.15-15.00
Piatok: 8.00-11.45, 12.15-15.00

Podateľňa príjma i poštu a to každý pracovný deň v uvedenom pracovnom čase.

Telefónny kontakt na Úrad vlády je: : 02 / 5729 5111

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády výzvy

Úrad vlády na svojej internetovej stránke pravidelne uverejňuje výzvy. Aktuálne výzvy sú k dispozícií tu: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Archív výziev nájdete na tomto odkaze: http://www.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/

Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešných uchádzačom. K aktuálne prebiehajúcim výzvam je k dispozícií i metodické usmernenie.

Vložil Úrad vlády online | Štítek | Zanechať komentár