úrady Slovenskej republiky

Štatistický úrad SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy SR. Štatistický úrad SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1.1.1993 a do jeho kompetencie spadá oblasť štátnej štatistiky v Slovenskej republike.

Úrad je pod vedením predsedu, ktorý je vymenovávaný a odvolávaný prezidentom SR a na návrh vlády SR. Funkčné obdobie predsedu Štatistického úradu je päť rokov. Od roku 2007 zastáva túto funkciu PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc.

V súlade so zákonom o štátnej štatistike ŠÚ SR:

 1. vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
 2. zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
 3. určuje metodiku štatistických zisťovaní, zhromažďuje a spracováva štatistické údaje,
 4. určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
 5. vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
 6. určuje spôsob tvorby registrov, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
 7. vypracováva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky,
 8. spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
 9. organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
 10. zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za SR a za jednotlivé územné a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie a
 11. plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

Okrem úloh štátnej štatistiky plní ŠÚ SR špecifické úlohy v oblasti prípravy volieb a referend a spracovaní ich výsledkov.

Štatistický úrad SR sa nachádza na ulici Miletičova 3, v Bratislave.


Tento záznam bol zaslaný Štatistický úrad SR a označený . Záložka je tu.

Komentáre sú uzavreté.