úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: Dotácie Úrad vlády SR

Úrad vlády dotácie

Úrad vlády každoročne poskytuje mnoho dotácií. O dotáciách rozhoduje najmenej trojčlenná komisia, ktorá sa skladá z  predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie. Členovia komisie sú vymenúvaný na návrh vedúceho úradu vlády alebo podpredsedu vlády. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácií práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií nájdete v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/148_vyhlaska-c-21-zz-uv-sr.pdf .

Zákon o poskytovaní dotácií je dostupný v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/149_zakon-c-524-zz.pdf. Podľa zákona je dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády možno poskytnúť na zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ochranu a podporu základných práv a slobôd, podporu národných kultúrnych pamiatok, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a podobne.

K nahliadnutiu je i zoznam dotácií udelených v roku 2011 http://www.vlada.gov.sk/data/files/1254_cerpanie-dotacii-z-rpv-k-18082011.pdf . Z odkazu je patrné, že veľká časť dotácií v uplynulom roku bola poskytnutá najmä na školstvo, zdravotníctvo, rekonštrukciu historických budov, na škody spôsobené povodňami a podobne

Na stránke Úradu vlády http://www.vlada.gov.sk/ je možné nájsť i ďalšie informácie spojené s dotáciami.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár