úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: Oprávnenia Úradu na ochranu osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je  štátny orgán, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických pri spracúvaní ich osobných údajov. V jeho kompetencii je najmä kontrola spracovania osobných údajov v informačných systémoch, vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, podávanie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní pri podozrení, že ide o trestný čin, priebežné sledovanie stavu ochrany osobných údajov a podobne.

V čele úrad pôsobí predseda. V súčastnosti je ním Mgr. Gyula Veszelei.

Oprávnenia a kompetencie predsedu úradu, podpredsedu úradu, vrchného inšpektora a ostatných inšpektorov sú nasledovné:
Uvedené osoby sú oprávnené:

  • vstupovať na pozemky, do budov alebo miestností prevádzok a zariadení prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
  • vyžadovať od prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a ich zamestnancov poskytnutie dokladov, písomností, vyjadrení a informácií a ďalších materiálov potrebných na výkon kontroly
  • požadovať v primeranej lehote od kontrolovanej osoby úplné a pravdivé ústne a písomné informácie ku kontrolovaným a súvisiacim skutočnostiam
  • vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby
  • vstupovať do informačných systémov do úrovne správcu systému v rozsahu potrebnom na vykonanie kontroly
  • overovať totožnosť kontrolovaných osôb a fyzických osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sídli v Bratislave, na ulici Odborárske námestie 3.

Bližšie informácie o Úrade na ochranu osobných údajov sú dostupné na internetovej stránke www. dataprotection.gov.sk .

Vložil Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky | Štítek , , | Zanechať komentár