úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený v roku 2004 a jeho hlavnou úlohou je vykonávať dohľad nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti a nad verejným zdravotným poistením. Je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k členským štátom Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska. Taktiež prideľuje kódy lekárom a poskytovateĺom zdravotnej starostlivosti, vedie centrálny register poistencov, zoznam platiteľov poistného a vykonáva toxikologické vyšetrenia.

Orgány úradu sú predseda, správna rada a dozorná rada. Predseda úradu je štatuárnym a výkonným orgánom úradu. Predsedu vymenováva  a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Funkčné obdobie predsedu je päť rokov, pričom výkon funkcie je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia. Od roku 2010 zastáva funkciu predsedu MUDr. Ján Gajdoš.

Na úrad sa môže občan obrátiť v prípade, že má podozrenie, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo iné počínanie ošetrujúceho zdravotného pracovníka bolo nesprávne. V takomto prípade má občan právo žiadať o nápravu. Táto žiadosť sa podáva písomne. Taktiež úrad vybavuje podania súvisiace s verejným zdravotným poistením, ako je činnosť zdravotnej poisťovne, zákonnosť postupu zdravotnej poisťovne v procese prepoistenia poistenca a a podobne.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sídli v Bratislave, na ulici Žellova 2. Pobočky má i v Trnave, Trenčíne, Nitre, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a v Prešove.

Viac informácií o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je dostupných na stránke www.udzs.sk.

Vložil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou | Štítek , , | Zanechať komentár