úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: Úrad vlády

Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR je ústredným orgánom štátnej správy Českej republiky. Úrad plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády. Úřad vlády ČR bezprostredne zaisťuje podmienky pre prácu odborných útvarov predsedu vlády a členov vlády, organizačne začlenených do jeho štruktúry.

Medzi orgány, ktorých chod Úřad vlády ČR zabezpečuje, patrí napríklad Legislativní rada vlády, Bezpečnostní rada státu a Rada vlády ČR pro lidská práva. Úřad vlády ČR taktiež spravuje niekoľko reprezentačných objektov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ako Kramářová vila, Hrzanský palác či vila bývalého prezidenta Edvarda Beneša v Sezimově Ústí. Tieto objekty sú prevažne využívané pre zasadania vlády, pracovné jednania či ubytovanie zahraničných delegácií na najvyššej úrovni.

Úřad vlády ČR sídli spolu s vládou ČR v novobarokovej budove známej pod názvom Strakova akademie. Po dokončení tejto stavby v roku 1896, slúžila budova ako študentský internát pre synov šlachtických rodín. Od roku 1993 je Strakova akademie sídlom vlády Českej republiky. Úřad vlády ČR poriada v tejto budove exkurzie pre školákov, ale i pre verejnosť.

Činnosť úradu riadi vedúci Úřadu vlády, ktorého menuje a odvoláva vláda. Od roku 2010 túto funkciu zastáva Ing. Lubomír Poul.

Úřad vlády ČR sídli v Prahe 1 – Malá strana, na nábreží Edvarda Beneše 4.
Telefonický kontakt: 224 002 111
Fax: 257 531 283
Internetová stránka: www.vlada.cz

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády dotácie

Úrad vlády každoročne poskytuje mnoho dotácií. O dotáciách rozhoduje najmenej trojčlenná komisia, ktorá sa skladá z  predsedu komisie, podpredsedu komisie a členov komisie. Členovia komisie sú vymenúvaný na návrh vedúceho úradu vlády alebo podpredsedu vlády. Podrobnosti o zložení, rozhodovaní, organizácií práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytovanie dotácií nájdete v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/148_vyhlaska-c-21-zz-uv-sr.pdf .

Zákon o poskytovaní dotácií je dostupný v tomto odkaze http://www.vlada.gov.sk/data/files/149_zakon-c-524-zz.pdf. Podľa zákona je dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády možno poskytnúť na zachovanie, ochranu a rozvoj kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ochranu a podporu základných práv a slobôd, podporu národných kultúrnych pamiatok, predchádzanie všetkým formám diskriminácie a podobne.

K nahliadnutiu je i zoznam dotácií udelených v roku 2011 http://www.vlada.gov.sk/data/files/1254_cerpanie-dotacii-z-rpv-k-18082011.pdf . Z odkazu je patrné, že veľká časť dotácií v uplynulom roku bola poskytnutá najmä na školstvo, zdravotníctvo, rekonštrukciu historických budov, na škody spôsobené povodňami a podobne

Na stránke Úradu vlády http://www.vlada.gov.sk/ je možné nájsť i ďalšie informácie spojené s dotáciami.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , | Zanechať komentár

Úrad vlády Deň otvorených dverí

Úrad vlády usporiadáva deň otvorených dverí pre širokú verejnosť. Posledný deň otvorených dverí sa konal 1.septembra 2011 pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Návštevníkom bola sprostredkovaná nová i historická budova Úradu vlády, ako i bývalá Lippayova záhrada. Súčasťou bohatého programu bola i autogramiáda členov vlády.

Návštevníci si mohli prezrieť reprezentačné a rokovacie priestory bývalého Letného arcibiskupského paláca, Zrkadlovú sálu, ktorá slúži ako rokovacia a ceremoniálna miestnosť, Kaplnku Nepoškvrneného počatia Panny Márie či repliku Ústavy Slovenskej republiky.

Pokiaľ máte záujem o prehliadku budovy a priestorov Úradu vlády, môžete si dohodnúť exkurziu prostredníctvom internetového formulára http://www.vlada.gov.sk/ziadost-o-exkurziu/ . Exkurzie sú určené pre skupiny a exkurzie je možné realizovať len v piatok. Súčasťou exkurzie je i sprievod spojený s výkladom, ktorý zabezpečujú pracovníci informačného centra Úradu vlády SR.

Prehliadka začína vo vstupnej hale historického paláca a pokračuje prehliadkou kaplnky, ktorá je spojená s výkladom o jej histórií (navštíviť kaplnku môžete i každú stredu, kedže sa tu konajú celebrované omše, ktoré sú prístupné verejnosti). Prehliadka ďalej pokračuje návštevou Zrkadlovej sály, troch salónikov – žltého, zeleného a ružového a  novej budovy Úradu vlády SR. V novej budove uvidíte miestnosť, kde zasadal vládny kabinet.

Ďalšie podrobné informácie o Úrade vlády a o histórií paláca sú dostupné na stránke www.vlada.gov.sk.

Vložil Úrad vlády | Štítek | Zanechať komentár

Úrad vlády online

Úrad vlády má oficiálnu internetovú stránku www.vlada.gov.sk.

Na tejto stránke nájdete napríklad podrobné informácie o vláde SR. Nachádza sa tu zoznam členov vlády, informácie z rokovaní, programové vyhlásenia na funkčné obdobie vlády, históriu vlád SR a ďalšie informácie.

Na internetovej stránke sú k dispozícií i informácie o súčasnom vedúcom Úradu vlády i o jeho predchodcoch. Taktiež sú tu informácie o nomináciach a obsadení vedúcich postov na Úrade vlády.

Možno tu nájsť i tlačové správy a oznamy, vyhlásenia a stanoviská, informácie z tlačových konferencií, prejavy a príhovory, rozhovory či formulár so žiadosťou o rozhovor.

Z informačného servisu sú k nahliadnutiu informácie o verejnom obstarávaní, centrálny register zmlúv, objednávky, faktúry, ponuka práce atď.

V kolónke kontakty okrem uverejnených základných kontaktov na Úrad vlády, nájdete i informácie o exkurziách v budove Úradu vlády, výstavách, konferenciách či o kaplnke a záhrade Úradu vlády.

Vložil Úrad vlády online | Štítek , , | Zanechať komentár

Základné kontakty, Úrad vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním jej činnosti. V súčastnosti je vedúcim Úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD. Túto funkciu zastáva od 9.júla 2010.

Úrad vlády sídli na ulici Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2/ Fax: 02 / 5249 7595
E-mailová adresa: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka: http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár