úrady Slovenskej republiky

Archív štítkov: Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Okrem toho Úrad vlády kontroluje i plnenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh predsedu vlády a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády.

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci Úradu vlády, ktorý je jeho štatutárnym orgánom. Vedúceho úradu vymenúva a odvoláva vláda. Vedúceho úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho úradu (okrem vecí, ktoré si vedúci úradu vyhradil). Zástupcu vedúceho úrady vlády menuje a odvoláva vedúci úradu vlády. Ďalšími významnými funkciami na Úrade vlády sú vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ sekcie, riaditeľ oboru, vedúci oddelenia. Od roku 2010 zastáva funkciu vedúceho úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD.

Sídlom úradu vlády je Letný arcibiskupský palác. Palác pôvodne slúžil ako renesančné sídlo ostrihomských arcibiskpov. V rokoch 1761 – 1765 bol prestavaný do neskoršej barokovej podoby. V areáli sa nachádza Lippayovská záhrada zo 1. storočia.

Úrad vlády SR sídli v Bratislave, na námestí slobody 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2 /Fax: 02 / 5249 7595
Emailový kontakt: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka : http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár

Úrad vlády Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky sa nachádza na Námestí slobody 1 v Bratislave. Úrad vlády je ústredný organ štátnej správy a rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.

Úlohou úradu je najmä:

 • kontrola plnenia úloh štátnej správy
 • na základe rozhodnutia vlády vykonávať kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu
 • kontrola a ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • kontrola prešetrovania a vybavovanie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie petícií v orgánoch verejnej správy
 • koordinácia kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
 • usmerňovanie orgánov verejnej správy pri kontrole úloh spojených s výkonom štátnej správy
 • napomáhanie realizácie zákonodarnej iniciatívy vlády
 • zabezpečovanie správy, prevádzky a rozvoja Govnetu
 • zabezpečovanie prevádzky a dostupnosti Ústredného portálu verejnej správy
 • spravovanie a prevádzka národného portálu slovensko.sk
 • koordinácia prípravy a monitoring zahraničnej finančnej pomoci a jej využitie
 • koordinácia a riadenie Operačného programu Informatizácie spoločnosti
 • plnenie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie
 • identifikácia a notifikácia zákonov, do ktorých bola vykonaná transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie
 • koordinácia činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
 • zabezpečovanie činnosti Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
 • zabezpečovanie činnosti sekretariátu poradných orgánov vlády
 • vytváranie podmienok pre plnenie úloh splnomocnencov vlády, ktorí sú začlenení v úrade
Vložil Úrad vlády | Štítek , | Zanechať komentár

Základné kontakty, Úrad vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy, ktorý plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním jej činnosti. V súčastnosti je vedúcim Úradu vlády Ing. Viktor Nižňanský, PhD. Túto funkciu zastáva od 9.júla 2010.

Úrad vlády sídli na ulici Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1.
Telefónny kontakt: 02 / 5729 5111
Telefón 2/ Fax: 02 / 5249 7595
E-mailová adresa: urad@vlada.gov.sk
Webová stránka: http://www.vlada.gov.sk/

Vložil Úrad vlády | Štítek , , | Zanechať komentár