úrady Slovenskej republiky

Úrad vlády Bratislava

Úrad vlády Slovenskej republiky sa nachádza na Námestí slobody 1 v Bratislave. Úrad vlády je ústredný organ štátnej správy a rozpočtová organizácia štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet.

Úlohou úradu je najmä:

 • kontrola plnenia úloh štátnej správy
 • na základe rozhodnutia vlády vykonávať kontrolu efektívnosti využitia prostriedkov štátneho rozpočtu
 • kontrola a ochrana finančných záujmov Európskej únie
 • kontrola prešetrovania a vybavovanie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie petícií v orgánoch verejnej správy
 • koordinácia kontroly plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy
 • usmerňovanie orgánov verejnej správy pri kontrole úloh spojených s výkonom štátnej správy
 • napomáhanie realizácie zákonodarnej iniciatívy vlády
 • zabezpečovanie správy, prevádzky a rozvoja Govnetu
 • zabezpečovanie prevádzky a dostupnosti Ústredného portálu verejnej správy
 • spravovanie a prevádzka národného portálu slovensko.sk
 • koordinácia prípravy a monitoring zahraničnej finančnej pomoci a jej využitie
 • koordinácia a riadenie Operačného programu Informatizácie spoločnosti
 • plnenie úloh vyplývajúcich z právne záväzných aktov Európskej únie
 • identifikácia a notifikácia zákonov, do ktorých bola vykonaná transpozícia právne záväzných aktov Európskej únie
 • koordinácia činnosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
 • zabezpečovanie činnosti Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky
 • zabezpečovanie činnosti sekretariátu poradných orgánov vlády
 • vytváranie podmienok pre plnenie úloh splnomocnencov vlády, ktorí sú začlenení v úrade


Tento záznam bol zaslaný Úrad vlády a označený , . Záložka je tu.

Similar posts

Komentáre sú uzavreté.